‘อาชีวะอุบลฯ – SEAMEO SEAMOLEC’ จัดประชุมออนไลน์ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/607515

‘อาชีวะอุบลฯ - SEAMEO SEAMOLEC’  จัดประชุมออนไลน์ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 14.27 น.

8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามจุรี  นางลฎาภา  แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมออนไลน์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC  ประเทศอินโดนีเซีย  ในหัวข้อ Meeting on Virtual Collaboration Thailand and Indonesian Vocational Schools ซึ่งมีวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมออนไลน์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ทั้งหมด 15 แห่ง  ในที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลวิทยาลัย และโรงเรียนของตนเองมีการเรียนการสอน แผนกวิชาอะไรบ้าง และถ้ามีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันในหลักสูตร แต่ละแห่งจะเลือกนำเสนอ สาขาวิชาหรือหลักสูตรอะไร อย่างไรบ้าง

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำเสนอสาขาที่ต้องการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของครูและนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการโรงแรม, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนและแผนกวิชาการบัญชี พร้อมได้เลือกแผนกวิชาการโรงแรม ในการแลกเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต

การประชุมดังกล่าวนับเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าหมายคือผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะความรู้ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพก้าวทันสู่ยุคดิจิทัล

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s