กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604381

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.26 น.

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิการรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565 เป็นต้น

“สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530ในพระดำริของศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งหวังให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัยงานวิชาการและงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรากฏเป็นโครงการพัฒนาต่างๆที่สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่ประชาชน และประเทศชาติ อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้วหนึ่งในโครงการพระดำริที่ทรงวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกิน พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ไพล เป็นต้นพร้อมทั้งมุ่งศึกษาวิจัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสำหรับใช้ในการรักษาโรคซึ่งการดำเนินงานกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ทั้งนี้ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s