บำรุงราษฎร์เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 ครอบคลุมทุกมิต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604766

บำรุงราษฎร์เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 ครอบคลุมทุกมิต

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิด “Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic” หรือที่เรียกว่า “คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับ COVID-19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bumrungrad COVID Solutions” ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่ม Long COVID สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนที่ติดเชื้อรายวัน รวมถึงผู้ที่เคยป่วยและหายป่วยแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนในกลุ่มนี้ยังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ COVID-19 ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปอดได้รับความเสียหาย รวมถึงยังมีอาการอื่นๆ ซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 ถึงแม้ผลการตรวจเชื้อจะเป็นลบแต่ยังคงมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อน ตั้งแต่ระยะเวลา 1-6 เดือน ขึ้นอยู่กับระบบร่างกายของผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Long COVID ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่มีศูนย์การให้บริการด้าน COVID-19 เฉพาะด้านอย่างครบวงจร

“ด้วยความพร้อมทางการแพทย์ ในทุกมิติของบำรุงราษฎร์ จึงมีแนวคิดในการเปิด “Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic” หรือที่เรียกว่า “คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับ COVID-19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bumrungrad COVID Solutions” ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และกลุ่ม Long COVID สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว และตลอดเวลาที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์มีความพร้อมด้านทรัพยากรในทุกๆ ด้าน ทั้งองค์ความรู้ ทีมแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทำงานประสานกันเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตร (partnership network) ที่มีอยู่ทั่วประเทศและกระจายอยู่ทั่วโลก ตลอดจนมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงโรค COVID-19 ด้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรก บำรุงราษฎร์ได้มีจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19, ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องแก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอจนถึงทุกวันนี้”

นายแพทย์สุธร ชุตินิยมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้ข้อมูลว่า “Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic” โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับเป็นศูนย์บูรณาการทางการแพทย์ด้าน COVID-19 ที่ครอบคลุมการให้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในเอเชียแปซิฟิก โดยให้บริการครบทุกปัญหาที่เกี่ยวกับ COVID-19 แบ่งออกเป็น 3 Solutions คือ 1) Now Normal COVID Solution ประกอบด้วยการบริการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจโปรแกรม Fit to Fly การฉีดวัคซีนโควิด-19 และการขอวัคซีนพาสปอร์ต เป็นต้น 2) Fighting COVID Solution ประกอบด้วยการบริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก Hospitel และผู้ป่วย Home Isolation ด้วยการรักษาด้วยยาตัวใหม่ และใน ICU เป็นต้น และ3) Recover COVID Solution ประกอบด้วยการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะLong COVID เพื่อดูแลฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม”

นายแพทย์เดช จงนรังสิน แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ยังมีอาการของ Long COVID อยู่ในระบบร่างกาย จึงควรได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยจะอยู่ในบริการของ Recover COVID Solution ทั้งนี้ ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะยังคงมีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการติดเชื้อที่ปอด เช่น มีการหายใจลำบาก เอาออกซิเจนเข้าปอดไม่เพียงพอ หรือหายใจไม่อิ่ม รู้สึกเพลียง่าย หรือบางรายอาจมีระบบความจำมีปัญหา ไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่ทำได้เหมือนเดิมสมาธิสั้นลง ลืมง่ายขึ้น รองลงมา คือสภาพจิตใจยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ยังมีความเครียด ความวิตกกังวลแฝงอยู่ หรือแม้แต่อาการเกี่ยวกับหัวใจหรือระบบหลอดเลือดตีบตัน ซึ่งจะเป็นอันดับต้นๆ ของอาการ Long COVID นอกจากนี้ บางรายยังมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่างๆ ที่สำคัญในรายที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน อาจส่งผลให้มีอาการ Long COVID นานกว่าคนที่มีร่างกายปกติ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการเฉพาะทาง รวมถึงสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ อาทิ แพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ แพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ชำนาญการด้านโรคไต แพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ชำนาญการด้านโรคข้อ จิตแพทย์ แพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ แพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท แพทย์ชำนาญการด้านโรคตับ รวมถึงทีมพยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการบำบัด เป็นต้น ซึ่งสามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมามีสุขภาพที่ดีดังเดิมได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 1378

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s