ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ “กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่” #SootinClaimon.Com

27 ก.ย. 2564 |20:00 น.

แชร์ข่าวเกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบ “กองทุนประกันสังคม” พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เผยบัญชีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราใหม่

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64  “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔  กำหนดการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่ ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ “กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ “กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่”

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ “กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่”

ทั้งนี้  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็น การบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้

อ่านกฎกระทรวงจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฉบับเต็มได้ที่นี่

คลิก >> กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s