‘ตรีนุช’ หนุน กศน. ขับเคลื่อน ตามวาระเร่งด่วน ลดความเหลื่อมล้ำ และ ลดช่องว่างทางการศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608120

‘ตรีนุช’ หนุน กศน. ขับเคลื่อน ตามวาระเร่งด่วน  ลดความเหลื่อมล้ำ และ ลดช่องว่างทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิด “มหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick Win)ของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ว่า นายกรัฐมนตรี และ ศธ.ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมาก ดังนั้น กศน. จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างทางการศึกษาสำหรับเด็กที่ตกหล่นจากการศึกษา ซึ่ง กศน.จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส และผู้พลาดโอกาส ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชราก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี

“วันนี้ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ กศน.สระแก้ว ตามวาระเร่งด่วน (Quick win) ของ ศธ. ทั้งในส่วน วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน วาระที่ 5 พัฒนาทักษะอาชีพ และวาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะโครงการโคกหนองนาโมเดล ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมาก พร้อมกับได้มอบหมายให้ กศน.ขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักต่างๆ ไปสำรวจตัวเลขเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา และหาทางช่วย เพื่อให้เด็กเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป” น.ส.ตรีนุช กล่าว 

ด้านนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การศึกษาของจังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชน จำนวน 12 แห่ง มีสถานศึกษาทุกสังกัดรวม 336 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 101,769 คน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเสียทุกภาคส่วนมากำหนดวิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาองค์กรให้ผู้เรียน มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล โดยมีหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ เอกชน ร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลักดันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สูงขึ้น

ขณะที่ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงโครงการ “มหกรรมวิชาการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick win) ของ ศธ.” ว่า กศน.สระแก้ว ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง มีศักยภาพให้กับผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส และผู้พลาดโอกาส รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีผู้ว่าฯสระแก้วเป็นประธานคณะกรรมการ กศน.จังหวัด 

นายวรรณวิจักษณ์ กล่าวต่อว่า สำนักงาน กศน.สระแก้ว ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.
โดยการจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเร่งด่วน (Quick win) ของศธ. ได้แก่ 1.ความปลอดภัย ของผู้เรียนและสถานศึกษา วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ และวาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ 100% กิจกรรมที่ 2 ขยายผล หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดจากโควิด-19 แบบ 100%  โครงการที่ 2. กศน.สระแก้ว ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมหลักสูตรหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19 การฝึกอาชีพ การมีงานทำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-9 การพัฒนาทักษะอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ในสไตล์ กศน.จังหวัดสระแก้ว และโครงการที่ 3 การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ในการจัดการศึกษา กศน.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s