สมาคมนิติศาสตร์ มธ. จัดโครงการ ‘ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604999

สมาคมนิติศาสตร์ มธ. จัดโครงการ  ‘ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19’

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.น.ธ.) จัดโครงการ “ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารรายย่อยและมอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยมอบอาหารกลางวันผ่านสำนักงานเขต 50 เขต เขตละ200 กล่อง (มอบผ่านไปแล้ว 2 รอบ) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 3 กันยายน 2564 โดย สมศักดิ์ จิตติพลังศรี นายกสมาคมฯ มอบทุนตั้งต้น 1 ล้านบาท

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.น.ธ.) ตั้งอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ ส่งเสริมความเจริญให้แก่คณะนิติศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนความร่วมมือและเผยแพร่วิทยาการในทางนิติศาสตร์ ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ หรือสถาบันทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างมวลสมาชิก บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการกุศลสาธารณะ ส่งเสริมการบันเทิง การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจของมวลสมาชิก อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรดาสมาคมฯ ซึ่งผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นในการธำรงไว้ ส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s