อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู เสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ผ่าน Google Meet #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608124

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู เสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ผ่าน  Google Meet

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.32 น.

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู เสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ใน “โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์”

11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีอุปราช นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จ.นครนายก และ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 127 คน เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564  มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย อ.สันติ พยัคฆ์ขาม หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล สสอ. อ.ชลอ การทวี ข้าราชการบำนาญ (ครูเชี่ยวชาญ) และ อ.พรรษา ฉายกล้า ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/๒๕๖o หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ว.9/๒๕๖๔ (ว.PA) และการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนางานสำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และการออกแบบและพัฒนาชุดการสอน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่ครูต้องสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติและการดำเนินการ การจัดทำข้อตกลงในการประเมินผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนของตน  รวมทั้งจัดเก็บร่องรอยหลักฐานเพื่อประกอบการประเมินให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน นำไปสู่การยกระดับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของ ก.ค.ศ. ได้ต่อไป รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด นำความรู้ไปขยายผลกับครูในสถานศึกษาของตนเองและสถานศึกษาอื่นได้

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s