‘เอสซีจี-รพ.จุฬาลงกรณ์‘เตรียมพัฒนาอาคารสิรินธร เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/605752

‘เอสซีจี-รพ.จุฬาลงกรณ์‘เตรียมพัฒนาอาคารสิรินธร  เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายนิธิ ภัทรโชค และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ลงนามความร่วมมือร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ในการออกแบบและพัฒนาอาคารสิรินธรให้เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรองรับวิกฤติสุขภาพหรือศูนย์ CAMP พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมด้านการออกแบบ ข้อมูล รวมถึงองค์ความรู้เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับอาคารที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งการรักษาพยาบาลโรคระบาดร้ายแรงและการรักษาพยาบาลปกติโดยถือเป็นอาคารต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย มุ่งหวังขยายศักยภาพและความสามารถในการรองรับการรักษาพยาบาลและรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ให้กับประเทศไทย

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า“นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้เร่งพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถรับมือและต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย อาทิ ห้องตรวจเชื้อความดันบวก หรือ Positive Pressure SWAB Cabinet รวมถึงห้องไอซียูโมดูลาร์ เป็นต้น

เอสซีจี และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ

ทางเอสซีจีมีเจตจำนงค์ที่จะร่วมมือพัฒนางานด้านวิศวกรรมตามรูปแบบโครงการและความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้เป็น Highly Advance & Special Facility สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลจุฬาฯ ทั้งนี้ เอสซีจี จะนำนวัตกรรมการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและระบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ก้าวหน้าและทันสมัย และองค์ความรู้ด้านการก่อสร้างของทางบริษัทมาใช้ในโครงการนี้

งานออกแบบและงานวิศวกรรมในโครงการนี้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้หลายรูปแบบ (High Flexibility & Adaptability) ทั้งในช่วงเวลาวิกฤติโรคระบาดและในช่วงเวลาปกติ เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลจุฬาฯ รวมทั้งตอบโจทย์การก่อสร้างภายในพื้นที่จำกัดในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่มีผลกระทบต่ออาคารรอบข้าง”

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงอาคารเดิมภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาฯให้เป็นพื้นที่รองรับทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต ซึ่งเอสซีจีจะสนับสนุนนวัตกรรมด้านวิศวกรรมโครงสร้างและเทคโนโลยีระบบประกอบอาคาร วัสดุก่อสร้าง ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาคาร (Building materials) ระบบและวิธีการก่อสร้าง ระบบภูมิสถาปัตย์ ระบบและอุปกรณ์จัดการขยะและของเสีย เทคโนโลยีการควบคุมอาคารและพลังงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก เพื่อให้โครงการนี้สามารถรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพ หรือศูนย์ CAMP เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EID quarter ที่มีวัตถุประสงค์ในการรองรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ตามแผนแม่บทและผังการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อให้เป็นส่วนต่อขยายจากส่วนการรักษาโรคอุบัติใหม่เดิมที่อาคารจงกลนี-วัฒนวงศ์ โดยฝ่ายออกแบบและบริหารโครงการ (PPM) ของโรงพยาบาลจะเป็นผู้ออกแบบผังพื้นที่อาคาร ลักษณะอาคารและส่วนงานสถาปัตยกรรม ปรับปรุงอาคารสิรินธรที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ภายในประกอบด้วยห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยแบบรวม (Cohort AIIR ward) และพื้นที่ใช้สอยอื่น อาทิ พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกผ่าตัดและหัตถการทางคลินิกขั้นสูง รวมถึงส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น

โรงพยาบาลจุฬาฯ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการออกแบบโครงการนี้ ให้เป็นต้นแบบของอาคารที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีภารกิจหลักคือเป็นศูนย์รักษาพยาบาลและห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการประคองกิจการภายในองค์กร (BCP) ในยามวิกฤต ส่วนภารกิจรองคือให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ปกติ เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน การฝึกผ่าตัดและหัตถการขั้นสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงจัดแสดงความก้าวหน้าของโรงพยาบาลจุฬาฯ”

“จากความร่วมมือกับเอสซีจีในครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มั่นใจว่าจะทำให้ศูนย์ CAMPเป็นอาคารต้นแบบทางการแพทย์เชิงวิกฤตที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s