4 ปี TK Square Korat ต่อยอดสู่ Learning City แห่งยูเนสโก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/605491

4 ปี TK Square Korat ต่อยอดสู่ Learning City แห่งยูเนสโก

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

4 ปี อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ TK Square Korat เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย เด็กด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมเติมทักษะแบบต่อเนื่องผ่าน 4 โครงการใหญ่ ทั้งโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour) โครงการศิลปะร่วมสมัย

และโครงการเสริมทักษะด้าน ICT ทำให้วันนี้มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 500,000 คน ตั้งเป้าส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นระบบอย่างครอบคลุมเท่าเทียมทั่วถึง ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชาวโคราช ปักธงส่งเมืองโคราชขึ้นเป็น Korat Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นและแสดงตัวตนของเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง

ประเสริฐ บุญชัยสุข

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ “TK Park” กล่าวว่า “TK Park มุ่งมั่นสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชน หรือ People Space เพื่อเชื่อมโยง และเชื่อมต่อการเรียนรู้ของผู้คนไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้รวมกว่า 300 แห่ง หนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา คือ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาหรือ TK Square Korat ที่เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2560 ตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นและแสดงตัวตนของเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง รวมถึงพยายามผลักดันให้ TK Square Korat ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโกหรือ Global Network of Learning Citiesโดยสนับสนุนด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและส่งข้อมูลให้เครือข่ายในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ขึ้น และสนับสนุนนวัตกรรมจากส่วนกลาง ทั้งแอปพลิเคชั่น หนังสือเสียง เพื่อช่วยให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งและยังกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ”

แตงโม-สิริพิรญาณ์ ช่วงเมืองปัก

ด้าน นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า “เทศบาลนครนครราชสีมา มีเป้าหมายมุ่งเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้แบบมีคุณภาพอย่างทั่วถึง กระตุ้นและยกระดับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นที่ตัวบุคคล ทั้งในแง่ทัศนคติ ทักษะ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้รักและใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใน 4 ปีที่ผ่านมาTK Square Korat ได้รับความนิยมมีผู้เข้ารับบริการแล้วมากถึง 506,732 คน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปแล้วกว่า 977 กิจกรรม และยังเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้ามาทัศนศึกษาดูงานแล้วกว่า 21,908 คน แม้จะมีพื้นที่จำกัดเพียง 942 ตารางเมตร แต่มีผู้สนใจเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจึงมีแผนขยายพื้นที่บริการเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ TK Square Korat & TK Sport Club เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์รอบบริเวณสวนภูมิรักษ์ 2ซึ่งจะให้บริการห้องสมุดมีชีวิตในชั้น 1 และพื้นที่ออกกำลังแบบ Fitness Center บนชั้น 2ของอาคาร โดยบริเวณด้านหน้าอาคารเป็นลานกีฬา สนามวิ่งออกกำลังกาย นันทนาการ ลานศิลปะ วัฒนธรรม เวทีอเนกประสงค์ พร้อมมีแผนเตรียมจัดโครงการต่อเนื่องอีก 20 โครงการ ทั้งโครงการด้านส่งเสริมการอ่าน และโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ฯลฯ มีการเพิ่มหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยตามความต้องการใช้งาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ให้กับประชาชนทุกวัย เพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม Art Gallery and Exhibitionเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการหรือผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ และเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงศิลปะในแขนงต่างๆ และยังช่วยอนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนอีกด้วย

บรรยากาศภายใน TK Square Korat

ในช่วงที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 TK Square Korat ได้ปรับกิจกรรมไปสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของ TK Square Korat การอบรมผ่านโปรแกรม Zoom และเผยแพร่คลิปทางช่อง Youtube รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยทั้งรูปแบบการประกวด เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย ประกวดเขียนเรียงความ แบบการเวิร์กช็อปออนไลน์เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการปั้นดินน้ำมัน และการระบายสีปูนปลาสเตอร์ โดย TK Square Korat จัดส่งวัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ ก่อนวันจัดกิจกรรม เวิร์กช็อปทำอาหารผัดหมี่โคราช สอนการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจ รวมถึงการฝึกอบรมอีกหลายโครงการซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวโคราช ซึ่งผมและคณะทำงานมั่นใจว่า เมืองโคราชจะผ่านการรับรองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอน”นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวทิ้งท้าย

ปรับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์

แตงโม-นางสาวสิริพิรญาณ์ ช่วงเมืองปัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ใช้บริการ TK Square Korat กล่าวว่า “เป็นสมาชิกของ TK ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเลยค่ะ ช่วงนั้นเรียนมัธยมปลายชอบเข้าไปอ่านหนังสือหลังเลิกเรียน ไปใช้ตลอดยิ่งช่วงใกล้สอบเลือกหนังสือแบบฝึกหัดที่มีบริการอยู่มาฝึกทำข้อสอบได้เยอะมาก ที่นี่หนังสือเยอะมากจริงๆ หรือบางทีก็ไปใช้โซนคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงานได้อีกด้วย สำหรับตัวเองรู้สึกชอบมากๆ อยากให้มี TK Park อีกหลายๆ ที่ เพราะทำให้คนที่อยากอ่านหนังสือ หรืออยากทำกิจกรรมมาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ในสถานที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่ดีมีผลต่อความรู้สึกอยากเรียนรู้ ทำให้เราแอ๊กทีฟ ยิ่งหลังเลิกเรียนเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องรอผู้ปกครองมารับ หรือรอรถรับส่งสามารถมาทำการบ้าน อ่านหนังสือ ได้อย่างปลอดภัยเป็นการปลูกฝังน้องๆ เรื่องการเรียนรู้ได้ไปในตัว ที่สำคัญทาง TK Square Korat มีกิจกรรมที่น่าเรียนรู้ตลอดเวลาแม้ในช่วงล็อกดาวน์ก็ได้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คในกิจกรรมทายปริศนาสนุกดี และได้รับรางวัลถึง 2 ครั้งแล้วด้วย”

ปัจจุบันสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด เปิดบริการแล้ว จำนวน 29 แห่งใน 22 จังหวัด นอกเหนือจากอุทยานการเรียนรู้ในระดับจังหวัดแล้ว TK Park ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีหลายแห่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน รวมกว่า 300 แห่ง เช่น ศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล 200 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนรวม 76 แห่งใน 76 จังหวัด และห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร20 แห่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s