กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ‘อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608732

กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 'อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์'

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.18 น.

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาศาสนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

14 ตุลาคม 2564 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 นำร่อง 15 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่ และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 วัดผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ zoom conference และ facebook live กรมการศาสนา

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s