เริ่มแล้ว ขอพร พระแม่ทุรคาและเทพฮินดูศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล‘นวราตรี 2564’วัดวิษณุ เขตสาทร 7-15 ตุลาคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607887

เริ่มแล้ว ขอพร พระแม่ทุรคาและเทพฮินดูศักดิ์สิทธิ์  ในเทศกาล‘นวราตรี 2564’วัดวิษณุ เขตสาทร 7-15 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สมาคมฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ จัดงานเทศกาล “นวราตรี 2564” บูชาพระแม่ ทุรคาปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวี ระหว่างวันที่7 ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตลอด 9 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ที่วัดวิษณุ เขตสาทร โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีในภาคเช้า คณะกรรมการฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ ผู้จัดงานเชิญ สุมนา อภินรเศรษฐ์ เป็นประธานในพิธี

เทศกาล “นวราตรี” เป็นประเพณีประจำปี ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ซึ่งมีการถือศีลกินเจ และรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการบูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี พระพิฆเนศ พระขันธกุมาร ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียที่ปะรำพิธี และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ โดย นายวิโนชกุมาร ซิงห์ ประธาน ได้จัดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ตามจุดต่างๆ ให้บริการแก่ผู้ศรัทธาที่มาร่วมพิธีบูชาเทพฮินดูตามประเพณีศักดิ์สิทธิ์

คำว่า นวราตรี มาจาก “นว” (เก้า) กับ “ราตรี” (กลางคืน) แปลว่า “เก้าคืน” ซึ่งหมายถึง การจัดงานบูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ทั้งเก้าปาง ในเวลาเก้าคืนติดต่อกัน เป็นช่วงเวลาของการรักษาศีลทำกายใจให้บริสุทธิ์ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับเทศกาลถือศีลกินเจของชาวจีนจึงมีคนไทยเชื้อสายจีนมาร่วมงานด้วย ในการปฏิบัติบูชานี้ ชาวฮินดูมีความเชื่อกันว่าการบูชาพระแม่ทุรคา ปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวี อย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะประทานพรด้านความกล้าหาญ ชนะศัตรูรอบทิศ รวมถึงดลบันดาลให้มีบริวารมาก มีความยุติธรรม ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่แห่งการนับถือเพศหญิงเป็นใหญ่ ถือเป็นวันบูชาพระอุมาเทวี ในปางทุรคา ผู้ซึ่งได้รับชัยชนะจากการปราบอสูรนาม “มหิษาสูร” ตามโบราณเชื่อว่าใครบูชาพระองค์ในวันนี้ จะได้ชัยชนะตลอดปี แต่เดิมมานั้นจึงเป็นที่นิยมบูชากันมากในหมู่นักรบและกษัตริย์ ก่อนจะอัญเชิญเทวรูปจำลองทั้ง 5 องค์ไปลอยน้ำตามความเชื่อว่าเป็นการส่งเสด็จพระแม่กลับสู่สรวงสวรรค์ ที่จังหวัดชลบุรี ในวันสุดท้ายของเทศกาลนวราตรี คือวันที่ 15 ตุลาคม 2564

จึงขอเชิญสาธุชน ร่วมงานเทศกาล “นวราตรี2564” ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคมนี้ ณ วัดวิษณุ เทวสถานฮินดู เลขที่ 96 ซอยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.02-2113840

ปัจจุบัน วัดวิษณุ เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และเป็นวัดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพียงแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ โดยที่บริเวณชั้น 2 ของมหามณเฑียร ประดิษฐานเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักด้วยมือ จากเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ครบ 24 องค์ โดยมีพระวิษณุ-พระแม่ลักษมี เป็นองค์ประธานพร้อมด้วยพระราม พระนางสีดา พระพรต พระลักษมณ์พระสัตรุด พระหนุมาน พระแม่ศรีอุมาเทวี พระศิวะ พระแม่ปารวตี พระพิฆเนศ พระกฤษณะ พระแม่ ราธาเทวี เป็นต้น ทั้งนี้ภายในบริเวณยังมีโบสถ์ย่อยอีกอาทิ โบสถ์พระแม่ทุรคา โบสถ์พระศิวลึงค์ โบสถ์นาฏราชและโบสถ์พระหนุมาน และในโอกาสครบ 101 ปี ของวัดวิษณุ ถ้าหากองค์กรศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ จะมีวิทยากรบรรยายรายละเอียดได้เป็นอย่างดีเทวรูป พระแม่ทุรคา ปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวีเทวรูป พระแม่ทุรคา ปางหนึ่งของพระแม่ศรีอุมาเทวีพิธีอารตี บูชาทวยเทพ สุมนา
อภินรเศรษฐ์, นิภา แสงสุริยะฉัตรพิธีอารตี บูชาทวยเทพ สุมนา อภินรเศรษฐ์, นิภา แสงสุริยะฉัตรสุมนา อภินรเศรษฐ์, พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์, พัชรา มาดลสุมนา อภินรเศรษฐ์, พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์, พัชรา มาดลรศ.นพ.ประตาป-พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์ รับมอบช่อดอกไม้
และเทวรูปจำลองจาก วิโนชกุมาร ซิงห์ ประธานกรรมการฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ และภริยารศ.นพ.ประตาป-พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์ รับมอบช่อดอกไม้ และเทวรูปจำลองจาก วิโนชกุมาร ซิงห์ ประธานกรรมการฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ และภริยาสุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานในพิธีวันแรกของเทศกาลนวราตรี
พร้อมด้วย พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์, พัชรา มาดล, วิโนชกุมาร ซิงห์, เสียมบิฮารี ซิงห์สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานในพิธีวันแรกของเทศกาลนวราตรี พร้อมด้วย พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์, พัชรา มาดล, วิโนชกุมาร ซิงห์, เสียมบิฮารี ซิงห์

เริ่มพิธีวันแรกของเทศกาลนวราตรี ที่โต๊ะพิธีบูชา
พระพิฆเนศเริ่มพิธีวันแรกของเทศกาลนวราตรี ที่โต๊ะพิธีบูชา พระพิฆเนศเทวรูป พระแม่สุรัสวดี และพระขันธกุมาร

เทวรูป พระแม่สุรัสวดี และพระขันธกุมารเทวรูป พระพิฆเนศ และ พระแม่
ลักษมีเทวรูป พระพิฆเนศ และ พระแม่ ลักษมี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s