‘ในหลวง-พระราชินี’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/608428

‘ในหลวง-พระราชินี’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน  และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมาศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี ไพบูลย์ ณะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การแจ้งเตือน การซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการฟื้นฟูหลังประสบภัย การถอดบทเรียนนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำอีก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,650 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านเกาะสาริกาตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ89 ตำบล 888 หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่นแผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงประกอบกับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นบางพื้นที่เป็นเส้นทางน้ำหลากและลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน ได้รับความเสียหายใน 12 อำเภอ รวม71 ตำบล 482 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 2,643 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขัง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s