อว.นำทีมลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลสร้างรายได้ชุมชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/608643

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว.พร้อมคณะ และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ ลงพื้นที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พบผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยแมลงภู่) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมี น.ส.รังสิมา รอดรัศมี สส.สมุทรสงคราม ต้อนรับ

จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงภู่ให้ได้รับมาตรฐาน หลังจากใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งต้องการแปรรูปเปลือกหอยแมลงภู่ให้เกิดประโยชน์ มีมูลค่าเพิ่ม จึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนากระบวนการผลิต การขอมาตรฐาน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ประกันคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางอาหาร

พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์ SMEดึงความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มาร่วมผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s