เซ็นทรัลรีเทลปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ปี’64 ด้วยกลยุทธ์ 4P ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/611286

เซ็นทรัลรีเทลปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ปี’64  ด้วยกลยุทธ์ 4P ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัทค้าปลีกชั้นนำสัญชาติไทย CRC หรือ เซ็นทรัล รีเทล ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็น หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีแรกที่ทำการเข้าร่วมการประเมิน แม้บริษัทจะเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์มาได้ไม่นาน

แม่ทัพใหญ่แห่ง เซ็นทรัล รีเทล นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เผยสูตรสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจค้าปลีกแห่งอนาคตว่า เซ็นทรัล รีเทล มีเป้าหมายองค์กรชัดเจนในการเป็น Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน โดยพันธกิจขององค์กรคือ การทำเพื่อคนไทย เพื่อชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้น หัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ คือ การดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงผลกระทบระยะยาวและสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และโลกของเรา บนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับคนรุ่นถัดไป จากคำมั่นสัญญาสู่ความต่อเนื่องในการลงมือทำอย่างไม่ลดละ ด้วยกลยุทธ์ 4P ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลหรือ ESG ผ่านกรอบแนวคิด 4 แกนหลักคือ 1.ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน (People) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ โดยนำความเชี่ยวชาญมาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่อยู่ใน ecosystem เดียวกัน อาทิ สนับสนุนอาชีพคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 20

2.การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Prosperity) มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการรับมือต่อกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อาทิ การบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า โดยสามารถลดเวลาส่งมอบสินค้าเฉลี่ยเหลือเพียง 1.8 วัน และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การตลาดแบบ Omnichannel เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีในการช้อปปิ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3.คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Planet) มุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากต้นน้ำถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยมีการลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดปริมาณมลพิษด้วยพลังงานสะอาด การจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกวิธี ผ่านกระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพ และการหมุนเวียนนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการลดการสร้างขยะให้เป็นศูนย์ ภายใต้โครงการ Journey to Zero และการจัดแคมเปญ Say No to Plastic Bags ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 236 ล้านใบ

4.ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ (Peace & Partnerships) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และการสรรหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนไปแล้ว44 จังหวัด และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้มากกว่า 500,000 คน นำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่า 1,200 ล้านบาท อาทิ โครงการ จริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต ที่สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกร ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันเปิดไปแล้วมากกว่า 23 สาขา

ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล ได้ให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ อาทิ สนับสนุนการเป็นหน่วยร่วมบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและสิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย โดยเซ็นทรัลทำ” รวมไปถึงความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยึดถือในเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน และลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานไปจนถึงการรักษาการจ้างงานในภาคค้าปลีก และบริการที่มีมากกว่า 19 ล้านคน ในระบบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขณะเดียวกันก็มีการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส

“ทั้งหมดนี้ คือ ความตั้งใจของ เซ็นทรัล รีเทล ที่ลงมือทำจริงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวก ในระยะยาว ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับชีวิตผู้คน สังคมและโลกให้ดียิ่งขึ้น โดยเรายังคงมุ่งมั่นที่จะปรับตัว ปรับกลยุทธ์ และบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาลต่อไป เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน” นายญนน์ กล่าวสรุป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s