“ราชกิจจาฯ” ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/490084

28 ต.ค. 2564 |00:00 น.

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง โดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ โดยมี”พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ” แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หลายตำแหน่ง 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนสำนักนายกฯและกระทรวงต่างๆ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง“ราชกิจจาฯ” ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

  • โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง“ราชกิจจาฯ” ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

  • พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทวี แสงสุวรรณโณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงชนบท ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท  ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.64 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง“ราชกิจจาฯ” ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

  • พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64
     

"ราชกิจจาฯ" ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง“ราชกิจจาฯ” ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

  • พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวิช ธรรมปาโล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24  มี.ค.64

คลิกอ่าน…. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [สำนักนายกรัฐมนตรี : นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์]

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงคมนาคม : นายทวี แสงสุวรรณโณ]

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์]

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : นายสุวิช ธรรมปาโล]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s