วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2564 การเข้าถึงการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/615784

วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2564  การเข้าถึงการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวาน

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

จากการที่มีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลการรักษายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ จึงใช้โอกาสในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายนของทุกปี เชิญชวนองค์กรสมาชิกทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของโรคเบาหวาน และหนทางในการป้องกัน และดูแลผู้ที่เบาหวานให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยขอเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ร่วมประชาสัมพันธ์วันเบาหวานโลก เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่สำคัญซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคตา เป็นต้น

ในปีนี้วันเบาหวานโลกมีคำขวัญว่า“Access to Diabetes Care” หรือ “ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลเบาหวาน” ซึ่งจะมีการรณรงค์ต่อเนื่องในเรื่องการเข้าถึงการดูแลเบาหวาน เพื่อทำให้ผลการรักษาดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน โดยมีประเด็นสำคัญในการรณรงค์ 5 ประการ ได้แก่  

1.การเข้าถึงอินซูลิน : หลังจากการค้นพบอินซูลิน เมื่อ 100 ปี แต่ยังมีผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นล้านคนที่ยังไม่สามารถได้รับอินซูลิน ทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ที่เป็นเบาหวานในภาวะฉุกเฉินน้ำตาลในเลือดสูง

2.การเข้าถึงยารักษาโรคเบาหวาน :ยารักษาเบาหวานที่จำเป็นบางตัวยังไม่มีใช้ในบางประเทศ หรือยังไม่สามารถซื้อหาได้ เนื่องจากราคาสูง โดยการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสามารถลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้

3.การเข้าถึงการติดตามผลการดูแลด้วยตนเอง : การตรวจเลือดเพื่อติดตามการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการรักษา หรือใช้ติดตามในช่วงที่มีภาวะฉุกเฉินจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ แต่มีผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นจำนวนมากไม่สามารถซื้อหาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ได้

4.การเข้าถึงความรู้ และการดูแลทางด้านจิตใจ : ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการรักษาผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งควรได้รับความรู้เพื่อการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้กำลังใจในการต่อสู้ต่อโรคเรื้อรังแต่ยังมีผู้ป่วยหลายรายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้รวมถึงเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องไม่ติดกับโฆษณาที่เกินจริงและความรู้ผิดๆ

5. การเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพและสถานที่ออกกำลังกายที่ปลอดภัย : ผู้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยงควรเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นพืชผักที่สะอาดปลอดภัย หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานของทุกคน 

ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s