‘เฉลิมชัย’สั่งลุยแผนงานชลประทาน งบปี’66ต้องสร้างประโยชน์มากที่สุด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/615880

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน จ.พังงา ซึ่งมีโครงการชลประทาน 166 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 60,960 ไร่ ประกอบด้วย 1.โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในพื้นที่ชลประทาน 22,000 ไร่ 151 โครงการ 2.โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ชลประทาน 9,160 ไร่ ได้แก่ ฝายทดน้ำ 7 แห่ง ในพื้นที่ชลประทาน 6,560 ไร่ และอาคารอัดน้ำ 3 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 2,600 ไร่ และ 3.โครงการชลประทานขนาดกลาง ในพื้นที่ชลประทาน 29,800 ไร่ ฝายทดน้ำ 5 แห่ง โดยในพื้นที่ จ.พังงา ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำหลาก ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า และลุ่มน้ำคลองพังงา ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม

สำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง จ.พังงา กรมชลประทาน ได้ศึกษาความเหมาะสมของอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม 8 โครงการ และอาคารอัดน้ำที่อยู่ระหว่างการศึกษา 4 โครงการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมโครงการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2566 ของ จ.พังงา ได้แก่ 1.โครงการฝายบ้านกะปง หมู่ 2 ต.กะปง อ.กะปง เพื่อลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลองกะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 2.โครงการฝายดักตะกอนคลองบางม่วง (แห่งที่ 2) หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า เพื่อลดการพังทลายเสียหายของตลิ่งบริเวณลำคลองกะปง และดักตะกอนในลำน้ำในฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง และสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ 3.โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ 1,2,3,4 และ 5 จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ และ 4.โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 ต.เหล่ อ.กะปง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ราษฎรหมู่ 1,2,3,4 และ 5 จำนวน 650 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกร งบประมาณที่จัดสรรมา จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด รับปากว่าจะทำให้พี่น้องชาวพังงา โดยทำได้จริง และโครงการต่างๆ ที่กรมชลประทาน เสนอในปีงบประมาณ 2566 ยืนยันว่าได้ดำเนินตามแผน และบรรจุเข้างบประมาณเรียบร้อยแล้ว” นายเฉลิมชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s