NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการศึกษา แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูพื้นที่ห่างไกล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616225

NT ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการศึกษา แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูพื้นที่ห่างไกล

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 11.35 น.

หนึ่งในการทำงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือการมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาในทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชาติ โดยโครงการที่ NT ให้การสนับสนุนเป็นหลัก ก็คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์มายาวนานกว่า10 ปี

โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการสื่อสาร โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกลและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินฯ ตามพระบรมราโชปถัมภ์ด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง

นับเป็นการนำศักยภาพทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของ NT ไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) มาช่วยสนับสนุนงานด้านการศึกษาของชาติผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย (Blended Learning) ที่ใช้หลายสื่อหลายวิธีผสมผสานกันนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) จึงเป็นการเน้นย้ำภารกิจเพื่อสังคมของ NT ที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำคัญซึ่งคือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s