วิษณุ เตือน “ครม.” ให้ไปเลือกตั้ง อบต. มิเช่นนั้นดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ได้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/492891

16 พ.ย. 2564 |20:00 น.

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เตือน “ครม.” ผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ มิเช่นนั้น จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ ส่วน บิ๊กตู่ อยู่กทม.ไม่มีผล .

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า ขอฝากไปถึงกรณีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วันที่ 28 พ.ย.นี้ ว่า ผมเตือนในที่ประชุม “คณะรัฐมนตรี” ว่าหากใครไม่ไปใช้สิทธิจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ เว้นแต่ถ้าไปถึงรอบการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่สำหรับ “รัฐมนตรี” ที่มีภูมิลำเนาใน กทม. ยังไม่มีผลอะไรในการเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้เพราะใน กทม.ยังไม่มีการเลือกตั้งอะไร 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จำเป็นต้องไปใช้สิทธิหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นายกฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในกทม. 

เมื่อถามว่า ตำแหน่งทางการเมืองที่ว่าหมายถึงการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่ แต่หมายถึงตำแหน่งทางการเมืองของทางราชการ เช่น “รัฐมนตรี” เลขารัฐมนตรี 

ทั้งนี้หากไม่ได้ไปใช้สิทธิโดยมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธินั้น ได้ 7 วันก่อนและหลังการเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิได้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ

ในกรณีของผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.

การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.

การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ทั้งนี้ กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมี เหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 

เว็บไซต์ http://www.bora.dopa.go.th 
เว็บไซต์ http://www.ect.go.th

สำหรับ เหตุจำเป็น ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีดังต่อไปนี้

มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s