นักวิจัยไทยจาก‘สทน.’คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สภาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ภูมิภาคเอเชีย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617162

นักวิจัยไทยจาก‘สทน.’คว้ารางวัลยอดเยี่ยม  สภาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ภูมิภาคเอเชีย

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กล่าวว่า แม้ความรู้ความเข้าใจของคนในประเทศไทยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ ตลอดจนความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลกิจการด้านนี้ จะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างหลากหลาย แต่ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี นับตั้งแต่มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย และมีผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ในระดับนานาชาติ สถานะของประเทศไทยจึงได้รับความเชื่อถืออย่างมากในด้านผลงานวิจัย และการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนในประเทศ
ซึ่งล่าสุดที่ประชุมสภาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย (Forum for Nuclear Cooperation in Asia :
FNCA) องค์กรความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีสมาชิก 12 ประเทศ ได้จัดให้มีการประกาศผลรางวัล FNCA Breakthrough Prize2021ให้กับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกที่มีโครงการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการโดดเด่นตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2016-2021)

ซึ่งในปีนี้ที่ประชุม FNCA ได้มอบรางวัลให้แก่ ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผู้อำนวยการ สทน. ให้ได้รับรางวัล “นักวิจัยยอดเยี่ยม” The best researcher จากโครงการวิจัยด้าน Radiation Processing and Polymer Modification for Agricultural, Environmental and Medical Applications โดยเป็นการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเปลี่ยนสมบัติ
พอลิเมอร์จากธรรมชาติ คือ แป้งมันสำปะหลัง จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง (Superwater absorbent : SWA) สามารถดูดซึมน้ำได้สูงกว่า 200 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักตั้งต้น และ สทน.ได้นำผลงานวิจัยนี้ไปใช้จริงในภาคการเกษตรถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ นักวิจัยจาก สทน. และประเทศไทย ได้รับรางวัลนี้

สำหรับ ดร.พิริยาธร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สทน. เปิดใจหลังจากได้ทราบว่า FNCA คัดเลือกให้เป็นนักวิจัยยอดเยี่ยมจากผลงานวิจัย Radiation Processing and Polymer Modification ซึ่งพิจารณาจากผลงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมาว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในปีนี้สำหรับขั้นตอนการพิจารณาผลงานมีของคณะกรรมการ ผู้เข้ารับการพิจารณาจะต้องได้รับการเสนอชื่อจาก Project leader ของแต่ละประเทศที่สอดคล้องกับ 7 สาขาที่ทาง FNCA กำหนด

โดยแต่ละโครงการเสนอชื่อโครงการละ 3 คน รวมจำนวน 21 คน และต้องเป็นโครงการวิจัยที่เคยได้รับรางวัล Excellent Research Team Award ซึ่ง สทน.เคยได้ในปี 2016 เมื่อเสนอเอกสารหลักฐาน ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผลงานของตนผ่านมติจากประเทศสมาชิกให้ได้เข้ารับการพิจารณาในรอบที่ 2 ซึ่งเหลือนักวิจัยในรอบนี้ 7 ท่าน เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณา จากวิธีวิจัย (method) ที่พัฒนาขึ้นให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ในการอ้างอิงสำหรับออกแบบการทดลองไม่ว่าจะเป็น lab test, pot test และ field test รวมถึงการทำ pilot plant

โดยที่ FNCA ไม่ได้จัดสรรงบวิจัยจากงานวิจัยให้ โดยในปีแรกใช้เงินงบประมาณส่วนหนึ่งจากเงินงบประมาณสนับสนุนนักวิจัยใหม่จาก สวทช.และปีต่อๆ มาก็จัดสรรจากงบประมาณที่ สทน.ได้รับในส่วนงานวิจัย เพื่อดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่เชื่อว่าคณะกรรมการใช้พิจารณา คือ การนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการนำไปใช้จริง ซึ่ง สทน. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล บริษัท มิตรผล จำกัด รวมทั้งพื้นที่ของเกษตรกรกรรมอีกหลายแห่ง

นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว ดร.พิริยาธร ยังกล่าวด้วยว่า ไม่มีความสำเร็จไหนเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว
โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน สทน.มีทีมงานที่ดี การมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญเราตั้งใจให้ผลงานวิจัยของเราไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนร่วมกับรางวัลนี้ทุกคนซึ่งปัจจุบัน ดร.พิริยาธร ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สทน. ดูแลงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และยังเป็น FNCA project leader ของประเทศไทยด้วย

สำหรับรางวัล “นักวิจัยยอดเยี่ยม” ที่ ดร.พิริยาธรได้รับในครั้งนี้ จะมีการประกาศเกียรติคุณอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม FNCA ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 อีกครั้ง อนึ่ง เมื่อปี 2016 และปี 2018 สทน.เคยได้รับรางวัลจาก FNCA ในประเภท Excellent Research Team Award มาแล้ว 3 รางวัล จากโครงการ การพัฒนาพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการทางรังสี (Radiation Processing and Polymer Modification) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และอีก 2 รางวัลจากโครงการความปลอดภัยด้านรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี (Radiation Safety & Radio Waste Management) ของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s