มข.รับนโยบาย อว.ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617169

มข.รับนโยบาย อว.ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 22.02 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 8 มหาวิทยาลัยทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all) เพื่อถอดสรุปบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน โดยมี ร.ศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้ว่าราชการ 15 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ถูกจ้างงาน วิสาหกิจ และประชาชนร่วมงานกว่า 100 คน ณ Hall 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ร.ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) การบริหารโครงการ ประกอบด้วย การจ้างงาน 20 อัตราต่อตำบล และการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ โดยดำเนินการใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ การสร้างและพัฒนา Creative Economy การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy และ การนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชน รวมทั้งกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน (กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผิดชอบจำนวน 135 ตำบล ใน 13 จังหวัด และเป็นแม่ข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน รวม 395 ตำบล เกิดการจ้างงงานคนในพื้นที่ ตำบลละ 20 คน รวมจำนวน 7,900 คน แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา จำนวน 1,975 คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 3,950 คน และประชาชน จำนวน 1,975 คน ในการดำเนินงานดังกล่าว ได้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 แห่ง รวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดำเนินงานโครงการมาแล้ว 10 เดือน จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายฯ จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for all) : การถอดบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า เพื่อให้ทุกตำบลได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในระยะที่ผ่านมา รวมถึงได้จัดแสดงผลงานเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความมือในการจัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ได้เห็นความตั้งใจและความเสียสละ ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T ครั้งนี้ จะเห็นว่าผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย ไปช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ผ่านการจ้างงาน สร้างรายได้ ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิดและพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็นตำบลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งด้านการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเป็นไปตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายอีสานตอนบน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น จักได้ร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นกำลังหลักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานได้อย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s