TMA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ประจำปี 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/617298

TMA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 12.59 น.

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อเชิดชูองค์กรและ SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ พร้อมจัดเวทีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จํานวน 9 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

2. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

3. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)

4. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)

5. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นํา (Leadership Excellence)

6. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)

7. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)

8. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

9. สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate.Management Excellence) **รางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี*

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)กล่าวถึงจุดเริ่มต้นโครงการว่า “TMA เล็งเห็นว่าภาคธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ  จึงริเริ่มโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards ขึ้นในปี 2544

โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา TMA และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการรางวัลพระราชทานThailand Corporate Excellence Awards มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น”

ในส่วนของขั้นตอนการคัดเลือกนั้น  นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “ในคณะทำงานโครงการฯได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นขึ้นโดยผู้ตอบแบบสำรวจนี้คือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรของประเทศไทย โดยพัฒนารูปแบบให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี เพื่อเจาะลึกพื้นฐานหลายๆ ด้านของแต่ละองค์กรที่มีความเป็นเลิศว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร และคุณลักษณะใดเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมากที่สุด  โดยนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่างๆจากโครงการมาถอดรหัสจัดระบบเป็นองค์ความรู้ และวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ ผนวกกับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จนสำเร็จเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศซึ่งได้เผยแพร่เป็นกรณีศึกษาในรูปแบบรายงานสรุปที่จัดทำขึ้นทุก ปี และนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเป็นคุณลักษณะของความเป็นเลิศ และนำองค์ความรู้นี้เผยแพร่ผ่านเวปไซต์โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards | TMA (thcorpexcellence.org) เพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ ให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้”

นอกจากนี้ TMA ยังมีโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards ซึ่งได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ นายปรีชา เชาวโชติช่วง ประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “การคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการนั้น ธนาคารแต่ละแห่งจะคัดเลือก SMEs ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการบริการ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการเพิ่อพิจารณาหาก SMEs ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์  คณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมเพื่อพิจารณาการให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ ทั้งนี้ TMA ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล SMEs ที่ประสบความสำเร็จเพื่อจัดทำรายงาน กระจายองค์ความรู้ให้เป็นแบบอย่างต่อองค์กรอื่นๆ ต่อไป”

สำหรับงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และพิธีประกาศผลรางวัล SMEs Excellence Awards 2021คณะกรรมการได้เตรียมการต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละสาขารางวัลเพื่อร่วมกันเชิดชูและแสดงความยินดีกับทุกๆ องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ภายใต้การจัดงานที่ยึดหลักแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s