กรมการข้าวลงพื้นที่ ชมศูนย์วิจัยฯชัยนาท แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้นโยบายการทำงาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617729

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท โดยมี นางปรารถนา สุขศิริ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในศูนย์ฯ ต้อนรับ

ในการนี้ นายชาตรี ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยฯ พร้อมกันนั้นได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความรัก ความสามัคคี และความมุ่งมั่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังได้ติดตามความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s