กรมการข้าวเร่งรัด ส่งเสริมงานวิจัย วางแนวทางผลิต เพิ่มพูนเมล็ดพันธุ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616135

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมี ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวจากทั่วประเทศให้การต้อนรับ ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

น.ส.นนทิชา กล่าวว่า แนวทางการดูแลด้านการวิจัยละพัฒนาข้าวนั้น มีแผนการรับรองพันธุ์ข้าวในระยะ 5 ปี (ปี 2565-2567) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว แผนการจัดทำงบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาข้าว แนวทางการเตรียมความพร้อมของการรับรองพันธุ์คู่ขนานกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า จากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหางานผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว มีแผนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของแต่ละศูนย์วิจัยข้าวให้เพียงพอกับผลผลิตตามที่คาดว่าจะได้รับ อีกทั้งมีการปรับปรุงตัวชี้วัดงานผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแก้ปัญหาข้าวคงเหลือ การปรับราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเพิ่มประสิทธิภาพงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s