กรมชลประทานเร่งพัฒนา พื้นที่กว๊านพะเยา-เวียงหนองหล่ม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616619

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย ผ่านระบบ VDO Conference ที่มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.พะเยา รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู ระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี (ปี 2559-2568) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (ปี 2562-2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ

สำหรับโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา ประกอบด้วย งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบกว๊าน 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) งานขุดลอกตะกอนดิน 0.857 ล้าน ลบ.ม. และงานอาคารประกอบต่างๆ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2567

ขณะที่โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย ได้กำหนดแผนดำเนินงานไว้ 4 ปี (ปี 2565-2568) โดยปี 2565 จะขุดลอกตะกอนดิน 2 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 1,430 ไร่ พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 2 แห่ง ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ ความยาว 11 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2,400 ไร่ ทั้งยังสามารถผันน้ำไปเติมในหนองได้อีกประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม./ปี อีกด้วย ส่วนในปี 2566 จะทำการขุดลอกตะกอนดิน 4.8 ล้าน ลบ.ม.และขุดลอกลำน้ำแม่ลัว ความยาว 16.20 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัย มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 3,440 ไร่ ในเขต ต.จันจว้า และ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส่วนปี 2567 จะดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน 3 ล้าน ลบ.ม. และก่อสร้างอาคารท่อลอดถนน 7 แห่ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,150 ไร่ และในปี 2568 จะดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน 2.2 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 1,580 ไร่ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำต้นทุน รวมทั้งสิ้น 20 ล้าน ลบ.ม.ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 11,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค บริโภค จำนวน 10,008 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย มีความมั่นคงทางด้านน้ำ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s