กรมประมงถกแก้ปัญหา ผลกระทบกับสัตว์ทะเล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616134

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบผลการหารือข้อมูลการรายงานในระบบ IAICRS กับหน่วยงาน NOAA และร่วมกันพิจารณาการรายงานข้อมูลชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม การคำนวณค่า Bycatch limit ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดประจำถิ่น การรายงานเครื่องมือประมง ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม พ.ศ. 2566-2570 เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s