กรมปศุสัตว์เพิ่มเติม ให้ไก่งวง-นกกระทา อยู่ในพ.ร.บ.โรงฆ่าฯ เพื่อสะอาดปลอดภัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616345

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบและควบคุมการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป และสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ควบคุมการแพร่กระจายเนื้อสัตว์ กรณีโรคระบาดมีระบบตรวจสอบย้อนกลับไปได้ทุกขั้นตอนการผลิต และอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่างกฎกระทรวง การจัดเก็บข้อมูลสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าและเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่า 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ กฎกระทรวง มีสาระสำคัญ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานท้องถิ่น พนักงานตรวจโรคสัตว์ และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ จัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1.ใบแจ้งและตอบรับการแจ้งฆ่าสัตว์ 2.รายงานการตรวจโรคสัตว์ก่อนและหลังการฆ่าสัตว์ และ 3.รายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ อย่างน้อย 1 ปี ถ้าไม่เก็บมีกำหนดโทษพักใช้ หรือเพิกถอนเฉพาะโรงฆ่าสัตว์นั้น

นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมชนิดสัตว์ที่ต้องกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ได้กำหนดให้ไก่งวงและนกกระทา เป็นสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 จึงได้ร่างกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 2564 กำหนดให้ ไก่งวงและนกกระทา ต้องอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s