กรมพัฒนาที่ดินทำMOUหนุนการพัฒนา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616348

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม สนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร ร่วมกับนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปฏิบัติการแทน ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ น.ส.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ รับมอบอำนาจจากนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเชื่อมโยงและต่อยอดการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาคการเกษตร เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการรวบรวม Big Data เป็นการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

น.ส.เบญจพร เปิดเผยว่า การประสานความร่วมมือครั้งนี้เน้นการใช้ประโยชน์การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม บูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบ Agri-Map ตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ดี ข้อมูลใน Agri-Map มีหลายชั้น เป็นข้อมูลในระดับเชิงภูมิสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องพัฒนาเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดิน มีโอกาสทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำข้อมูลด้านการเกษตรมาพัฒนาเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ของการบูรณาการข้อมูล เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการวิเคราห์และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s