กรมส่งเสริมฯขึ้นทะเบียน 5แมลงเศรษฐกิจหนุนสร้างอาชีพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616350

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตั้งแต่ปี 2523 เพื่อพัฒนาการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ต่อมาได้พัฒนาและขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะแมลงเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือก  เช่น การเลี้ยงผึ้ง นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการขายผลิตภัณฑ์ผึ้งแล้ว เกษตรกรผู้ปลูกพืชยังได้ประโยชน์จากผึ้งที่ช่วยผสมเกสรให้พืช เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ

ส่วนการเลี้ยงจิ้งหรีดที่เป็นแหล่งอาหารใหม่ (Novel food) ให้โปรตีนสูงที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้นที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น น้ำพริกจิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด คุกกี้จิ้งหรีด

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลจะใช้เป็นฐานข้อมูลไปประกอบการกำหนดโครงการ หรือมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงขั้นต่ำในการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกตามประเภท คือ ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง อย่างใดอย่างหนึ่ง ชนิดละ 10 รังขึ้นไป ชันโรง 20 รังขึ้นไป ครั่ง ซึ่งเลี้ยงบนไม้ยืนต้น ตั้งแต่ 5 ต้นขึ้นไป และจิ้งหรีด พื้นที่การเลี้ยงตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งทั้งเกษตรกรรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจแล้ว เมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่ในปริมาณเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มการเพาะเลี้ยงในรอบฤดูกาลใหม่และเกษตรกรรายใหม่ สามารถและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพาะเลี้ยงเท่านั้น

อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรได้รับการดูแลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ และภาครัฐจะนำข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรไปใช้วางแผนเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้ถูกต้องแม่นยำต่อไป จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิดดังกล่าว แจ้งปรับปรุงหรือมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s