‘ชนช้างกราฟิก ปี7’บุก‘หนองคาย’ ชวนศิลปินรุ่นใหม่สร้างอัตลักษณ์ชุมชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617582

‘ชนช้างกราฟิก ปี7’บุก‘หนองคาย’ ชวนศิลปินรุ่นใหม่สร้างอัตลักษณ์ชุมชน

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่าสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 7) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ส่งเสริมความนิยมไทย ผ่านภูมิปัญญา สินค้าและบริการ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์สู่ศิลปินรุ่นใหม่

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น นิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ โดยรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดการพัฒนา ทักษะ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่

พร้อมส่งเสริมความสามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิด ในการแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ ทั้งภูมิปัญญา สินค้า และบริการ ที่มีอยู่ในทุกๆ ด้าน ให้กลายเป็น สินทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรม โดยในปีนี้ สศร. ผนึกพลังร่วมกับ จ.หนองคาย ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง

พร้อมทั้งนำผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ชุมชนใน จ.หนองคาย จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนธ.ค. 2564-ก.พ. 2565 เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สินค้าและบริการของชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดและนำมาใช้ในการออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ทั้งการออกแบบแบรนด์ การออกแบบสภาพแวดล้อม การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า การออกแบบชุดสื่อสำหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ สศร.จะให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการ ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบรายการการแข่งขันความรู้และ ทักษะด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาเรขศิลป์ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 7 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย ขณะเดียวกัน สศร. ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ใน จ.หนองคาย ที่มีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากวัตถุดิบในท้องถิ่น งานสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์พื้นถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ให้ได้รับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านการออกแบบภาพลักษณ์ของชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocac.go.th สอบถาม โทร.02-2093763 หรือ 081-8242222

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s