ซีเอ็ด จัดสัมมนาออนไลน์ ครู 5,000 คนทั่วประเทศ หลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินCEFR #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617350

ซีเอ็ด จัดสัมมนาออนไลน์ ครู 5,000 คนทั่วประเทศ หลักสูตรฐานสมรรถนะและการประเมินCEFR

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)จัดงาน “SE-ED Academic Forum 2021”ในรูปแบบงานสัมมนาวิชาการออนไลน์โดยมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “หลักสูตรฐานสมรรถนะและ CEFR กับการประเมิน”เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ให้สามารถตอบรับกับกระแสแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก โดยการจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากทางคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดการลงทะเบียนจากผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศมากกว่า 5,000 ราย เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ในงานได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่อง “ก้าวย่างการศึกษาไทย กับหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุค New Normal”โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายมีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง“มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ทุกคนควรทราบ” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญาผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กำหนด และบรรยาย“เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านห้องเรียนดิจิทัล” โดยอาจารย์ปิยนนท์มุมานะจิตต์ หนึ่งในทีม Teacher Trainerบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีสำนักพิมพ์ที่ผลิตสื่อและให้บริการทางด้านการศึกษาระดับโลกอย่าง Oxford University Press มาร่วมเสวนา พร้อมวิทยากรรับเชิญพิเศษ ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่หลักฐานสมรรถนะในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” และบริษัทชั้นนำทางด้านการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ อย่าง GRIP EDUTECH มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Understanding Student Differences and Incorporating Growth  Mindsetto Improve Classroom Teachings”พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้สำหรับคุณครูผู้สอน สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำในการวิเคราะห์และประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการต่อยอดการเรียนการสอนสำหรับอนาคตได้อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s