ม.สวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำคู่มือ ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617352

ม.สวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดทำคู่มือ ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล”

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมจัดทำคู่มือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นคู่มือที่ต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรม และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการประสานงานระหว่างเครือข่ายประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการสร้างเครือข่ายอีกด้วย

การจัดทำคู่มือ เริ่มโดยการร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 2 สถานีและสถานีตำรวจภูธรภาค 1-9 ภาคละ 1 สถานี รวมเป็น 11 สถานีโดยแต่ละแห่งมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรจังหวัด จำนวน 1 คน ตัวแทนข้าราชการตำรวจวิทยากรต้นแบบ (ครู ก.) จำนวน 5 คนตัวแทนข้าราชการตำรวจวิทยากรสถานีตำรวจ (ครู ข.) จำนวน 5 คน ตัวแทนประชาชน (สมาชิกเครือข่ายฯ) จำนวน 5 คน ตัวแทนประชาชนทั่วไป จำนวน 5 คน ตัวแทนองค์กรภาครัฐ (หน่วยราชการ) ในพื้นที่ จำนวน 3 คน และตัวแทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 4 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s