ศูนย์ข้าวพัทลุงเข้มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617732

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายอัมพร ทองไชย ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวว่า กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยให้ชาวนามีความเข้มแข็ง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มรายได้

ขณะที่ นายณรงค์ นาคะสรรค์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เผยว่า ได้กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน โดยใช้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 2557เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกร

“เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสำคัญที่สุดในกระบวนการเริ่มต้น ถ้าได้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ประกอบกับเกษตรกรมีแปลงนาที่ดี ดินดี มีองค์ความรู้ผลผลิตมีคุณภาพดีแน่นอน การใช้เมล็ดพันธุ์ดีทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากใช้ในปริมาณน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ลดต้นทุนการผลิต เพราะผ่านการคัดเลือกรวงที่สมบูรณ์แล้ว จึงลดเชื้อโรคและการใช้สารเคมีกำจัดโรค ผลผลิตสูง และทำให้กำไรต่อพื้นที่มากกว่า” นายณรงค์ กล่าว

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่ากว่าเกษตรกรทั่วไป หรือกลุ่มนาแปลงใหญ่จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไปใช้เพาะปลูกนั้น ตลอดกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์สิ่งสำคัญมากที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศคำนึงถึง คือการควบคุมคุณภาพ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมีคุณภาพดี ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกร และลูกค้าว่าได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีไปเพาะปลูก เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s