ศูนย์ข้าวฯชูแปลงใหญ่ สร้างผลผลิตครบวงจร #SootinClaimon.Com

https://www.naewna.com/local/616347

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเรืองศักดิ์ สีตะริสุ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จำกัด จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ได้รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เมื่อปี 2556 ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เมื่อปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิก 120 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 1,444 ไร่ ทางกลุ่มปลูกข้าวมะลิ 105 กข15 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวมะลิแดง โดยแบ่งโซนกันปลูกเพราะง่ายต่อการเก็บเกี่ยว และป้องกันการปลอมปนของพันธุ์ข้าว ทางกลุ่มจำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์และสี แปรรูปจำหน่าย โดยเมล็ดพันธุ์จะจำหน่ายให้กับเครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียง ผลผลิตที่แปรรูปส่งจำหน่ายโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มฯ ได้รับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในด้านเมล็ดพันธุ์ถึง 3 ปี ทั้งชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงอบรมให้องค์ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นำเงินทุนที่ได้มาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตข้าว ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา เครื่องหยอดข้าว เครื่องอัดฟาง รถอีแต๋น และโดรนพ่นยา นำมาใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยแบ่งให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นผลดี ช่วยทุ่นแรงให้กับสมาชิก ลดต้นทุนการผลิต ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มฯ จนประสบความสำเร็จ เห็นได้จากผลผลิตข้าวที่ได้คุณภาพและมาตรฐานรองรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s