อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่พังงา เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616137

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ที่ สำนักงานปศุสัตว์ จ.พังงา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ จ.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้านนายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล ปศุสัตว์ จ.พังงา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่จ.พังงา ที่สำคัญๆ ดังนี้ 1.โครงการปศุสัตว์ ok(เขียง ok , ไข่ ok) 2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและแปรรูปคุระบุรี และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่/แพะเนื้อ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 3.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีงบประมาณ 2564

4.สถานการณ์ การควบคุมและป้องกันโรค ลัมปี สกิน จ.พังงา (ปัจจุบันไม่พบการเกิดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.พังงา) 5.โครงการ rabie free zone (ปัจจุบันสุนัข-แมวได้รับวัคซีนจากสำนักงานปศุสัตว์ จ.พังงา 400 โดส คิดเป็น 87.25%

6.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 7.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และ 8.โครงการพังงาอาหารปลอดภัย งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการปฏิบัติงาน ได้เน้นเชิงรุก ยึดสุจริตและโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านงบประมาณ ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และด้านบุคลากร ให้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป และที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี

นอกจากนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศได้ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และการนำเสนอผลงานและโครงการต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อหาวิธีช่วยแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s