แปลงใหญ่เกษตรฯคืบหน้า เบิกจ่ายกว่า95%ทันก่อนสิ้นปี’64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617196

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภาพรวม ว่ามีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,381 แปลง จากเป้าหมาย 5,250 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลงโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 3,379 แปลง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของแปลงที่ร่วมโครงการดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 3,379 แปลงคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 3,379 แปลงคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 9,364 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายเงินของกลุ่มแปลงใหญ่เบิกจ่ายแล้ว 3,190 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.35 ของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 8,428 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ของกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม เร่งรัดการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุการเกษตร และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กลุ่มแปลงใหญ่แต่ละกลุ่มได้เสนอแผนไว้ เพื่อให้การดำเนินโครงการในภาพรวมสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ที่มีกลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นระยะ ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ปัจจัยการผลิต โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ ตามแผนการดำเนินโครงการและความต้องการของเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีกำหนดจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กันยายน 2564 ให้ขยายระยะเวลาจากวันที่ 30 กันยายน 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s