ไทย-จีนร่วมมือด้านเกษตร/อาหาร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617414

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาในการประชุม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เกษตรเชิงนิเวศและความปลอดภัยทางอาหารครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระดับประชาชนบนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเชื่อมโยงภูมิภาคและครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ว่าเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญบนระเบียงเศรษฐกิจคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 ระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้น ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อของสมาชิกอาเซียนได้ทั้งทางบกและทางทะเล ในข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผ่านความตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน และความร่วมมือด้านคมนาคม

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร มุ่งหวังให้การพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนี้เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และช่วยลดความเสียหายและระยะเวลาในการขนส่ง รวมถึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

อย่างไรก็ดี ผลสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีคุณภาพสูงและปฏิบัติได้จริง ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประเทศบนเส้นทางนี้ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ร่วมพัฒนาระบบเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s