‘กรมการข้าว’เดินหน้า ยกระดับชีวิตให้ชาวนา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/617415

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าวครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายประสงค์ ทองพันธ์ ผอ.กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย สมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการฯได้รับทราบถึงบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับรองผลการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลางในการให้การรับรอง รวมถึงพิจารณาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว,ข้าวหอมมะลิ) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของชาวนา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s