กรมประมงขยายเวลา อายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/616617

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ลดความแออัด ลดความเสี่ยง และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ จึงออกประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกประชาชน มิให้ต้องเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกท้องที่ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ 1.ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 16 เรื่อง

2.เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา หรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศนี้แล้ว ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศดังกล่าว

นายบัญชา กล่าวอีกว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s