กรมการข้าวหนุนนาแปลงใหญ่ลำปาง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/624788

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายหลุย กันทิยะ ประธานนาแปลงใหญ่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่าเมื่อเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ทางกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้เข้ามาผลักดันสมาชิกนาแปลงใหญ่ส่งเสริมให้บริหาร จัดการ เช่น เรื่องเมล็ดพันธุ์ การทำนา ลดต้นทุนการผลิต และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องจักร เช่น รถเกี่ยวข้าว รถไถ ฯลฯ อำนวยความสะดวกต่อการทำนา โดยครั้งแรกที่ทดลองปลูกในนา กรมการข้าวเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการตรวจแปลงนาอย่างผ่านๆ แต่ครั้งต่อมา เมื่อนำเอารถเกี่ยวไม่ได้ทำความสะอาดเครื่อง ข้าวจึงไม่ได้คุณภาพดีเท่าที่ควร ทางศูนย์ข้าวฯ เห็นความสำคัญของสมาชิกที่ทำข้าวส่งศูนย์ฯ ไม่มีเครื่องคัดเมล็ด ต้องไปคัดที่ อ.แม่ทะ แต่จากนี้คงไม่ต้องลำบากเพราะมีทุกอย่างที่ศูนย์ฯ

นอกจากนี้ ทางกรมการข้าวได้เข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มาทำ MOU หรือทำสัญญาไว้ให้ราคาค่อนข้างดี กลุ่มสมาชิกจึงหันมาปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ และปลูกข้าวอินทรีย์ขาย ส่งผลให้สมาชิกสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพราะไม่มีความเดือดร้อนเรื่องตลาด ศูนย์ฯ รับซื้อของสมาชิกทั้งหมด แตกต่างจากเดิมที่ไม่เข้าใจการคัดเมล็ดพันธุ์ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาทำให้ชาวบ้านรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง ว่าทำอย่างไรให้ได้ผลดี แม้ผลผลิตไม่เท่ากัน แต่ราคาดีกว่าท้องตลาด และนี่คืออาชีพทำนาของเกษตรกรแปลงใหญ่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ที่ชาวนามีความเข้มแข็ง เข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีมากขึ้น ได้รับโอกาสจากภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดทั้งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากความร่วมมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและเกษตรกร แล้วการจัดทำเมล็ดข้าวพันธุ์ดี บนนาแปลงใหญ่ เป็นการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าข้าว ถือว่าประสบความสำเร็จส่งให้ผลผลิตดีขึ้น เนื่องจากมีการทำงานที่เป็นระบบ และได้มาตรฐานอย่างชัดเจน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s