กรมชลฯชี้เป้าหมายจ้างงานในปีงบ2565ช่วยเหลือเกษตรกร7.5หมื่นคนทั่วไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625472

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ้างแรงงานชลประทาน ซึ่งปีงบประมาณ 2565 มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นทำการเกษตร

ทั้งนี้ ในปีนี้มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 4,465 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 75,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างอยู่ระหว่าง 8,700–87,000 บาท/คน โดยเกณฑ์การจ้างพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ 2.สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ 3.ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป และ 4.แรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกร หรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศแล้ว 2,155 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ 621 คน ร้อยเอ็ด 312 คน และกาฬสินธุ์ 186 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s