กรมชลฯเข้มแผนจัดสรรน้ำ ใช้น้ำค้างทุ่งทำนาทะลุล้านไร่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625477

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำหลังสิ้นฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2564/65 ทั่วประเทศว่า มีปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งและเขื่อนขนาดกลาง 412 แห่ง รวมทั้งสิ้น 58,257 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ77% ของปริมาณการเก็บกัก มากกว่าปี 2563จำนวน 10,644 ล้านลบ.ม.โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาที่กรมชลประทานได้ดำเนินการกักน้ำไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำ กว่า 500 ล้านลบ.ม. ทำให้มีปริมาณน้ำค้างทุ่งและความชื้นสะสมเพียงพอให้เกษตรกรสามารถใช้เตรียมแปลงปลูกข้าวนาปรังได้เร็วกว่าแผนประมาณ 800,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ลุ่มเจ้าพระยาปลูกข้าวนาปรังไปแล้วจำนวนรวม 1.2 ล้านไร่ จากแผน 2.81 ล้านไร่ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลักของลุ่มเจ้าพระยาคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำใช้การรวม 7,680 ล้านลบ.ม. มากกว่าปี 2563 ประมาณ 2,300 ล้านลบ.ม. อย่างไรก็ดี เนื่องจากปีนี้เขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การ 4,373 ล้านลบ.ม. สูงกว่าเขื่อนสิริกิติ์ คือ 1,570 ล้านลบ.ม.

กรมชลประทานจึงได้วางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน โดยให้พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนบริเวณจังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ กับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นหลัก ส่วนทางลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างให้เน้นการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพล นอกจากนี้ กรมชลประทานได้วางแผนจัดลำดับการใช้น้ำโดยให้ภาคเกษตรใช้น้ำค้างทุ่งเป็นลำดับแรกในปลูกพืชฤดูแล้งจากนั้นจึงนำน้ำที่เก็บไว้ในแก้มลิง บ่อยืม และคลองระบายต่าง ๆ นำมาใช้ในลำดับถัดไป สุดท้ายจึงเสริมด้วยน้ำในเขื่อน

“ขณะนี้การจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งทั่วประเทศยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยจัดสรรไปแล้ว 28% หรือประมาณ 6,251 ล้านลบ.ม. อย่างไรก็ตามเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำในช่วงฤดูแล้งได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการสำรองน้ำไว้ในพื้นที่แก้มลิง บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด เพื่อการันตีน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ รักษาระบบนิเวศตลอดจนน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการตลอดฤดูแล้ง รวมทั้งยังได้สั่งการให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ” โฆษกกรมชลประทานกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s