กรมปศุสัตว์จับมือ‘นิด้า’ ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625475

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์เป็นประธานการประชุมกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Analysis) เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2566-2570 ร่วมกับผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และคณะ ดำเนินการตามแผนแม่บท ด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2556-2565 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยปี 2565 ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ จึงต้องทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2566-2670) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2559-2573) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ร่วมหารือถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ด้านการผลิต การส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำมาปรับปรุง แก้ไข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ในอีก 5 ปีข้างหน้าให้ดีขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s