ชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำลำตะคอง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625261

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวิวัฒน์ฐิติรัตนอัศว์ ผอ.ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 8 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังแนวทางการศึกษาพร้อมเสนอความคิดเห็นต่อโครงการฯ โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญนายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ที่ว่าการอ.ปากช่อง

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า จากกรณีที่ประชาชนใน อ.ปากช่อง ร้องเรียนถึงปัญหาช่วงฤดูแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ส่วนฤดูฝนก็มีน้ำหลากจากเขาใหญ่ พัดพาเศษปฏิกูลรวมถึงเศษไม้ไหลลงสู่ลำตะคอง จำนวนมาก ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ จึงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง ตลอดจนพิจารณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ชลประทาน อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม รวมถึงจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของต้นน้ำลำตะคอง

ทั้งนี้ มีพื้นที่การศึกษา 2 พื้นที่หลักคือ บริเวณเหนืออ่างฯ ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล 2 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา และ 1 ตำบล ใน อ.เมือง จ.นครนายกและพื้นที่ท้ายอ่างฯ ครอบคลุม 53 ตำบล7 อำเภอ ในเขต จ.นครราชสีมาซึ่งกรมชลประทาน จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม นำไปศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วม และภัยแล้ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s