ทิพยประกันภัยร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีกับ UN WOMEN หนุนความเสมอภาคทางเพศและยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624735

ทิพยประกันภัยร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีกับ UN WOMEN  หนุนความเสมอภาคทางเพศและยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ทิพยประกันภัย ร่วมเป็นภาคีสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ยุติความรุนแรงในผู้หญิง และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และกลุ่ม LGBTQIA+ ในประเทศไทย สร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัท

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จริงๆ แล้ว ความรุนแรงไม่สมควรเกิดขึ้นกับเพศใดก็ตาม ทุกคนคือคน ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด เรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมต้องมาช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดการรับรู้ว่าการทำความรุนแรงต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะด้วยทางกาย ทางคำพูด หรือแม้แต่ทางข้อความออนไลน์ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทิพยประกันภัย เรามีการรณรงค์ในหลากหลายมิติมาก และเมื่อได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Orange The World ซึ่งดำเนินโครงการโดย UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) เราเล็งเห็นว่าโครงการนี้สอดรับและสอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของทิพยประกันภัย ซึ่งภายในองค์กรของเรามีความเชื่อในความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ทุกวันนี้เวลารับพนักงานเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเพศใด เราสนใจที่ความสามารถ และถ้าสามารถแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เขาก็สามารถจะขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรได้ เพราะ “เราไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของเพศสภาพ วิถีชีวิตที่เขาเลือกเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล”

ขณะเดียวกันเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจกลุ่มผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง TIP LADY และ TIP RAINBOWเพื่อช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ต่อยอดสู่โครงการเข้าไปดูแลกลุ่มของ LGBTQIA+ อย่างยั่งยืน โดยการสร้างสังคมออนไลน์ขึ้นมาภายใต้ชื่อ “The Rainbowlist” เป็นพื้นที่รวมคนในกลุ่มของ LGBTQIA+ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น ชายจริง หญิงแท้ เพื่อจุดประกายพลังบวกให้กับสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ โดยมุ่งหวังว่าพวกเราทุกๆ คนจะช่วยกันรณรงค์ เคารพ และศรัทธา ยอมรับในสิ่งที่พวกเค้าเลือกเดินเพราะเราไม่เห็นความแตกต่าง สร้างความเข้มแข็งให้สังคมน่าอยู่และขับเคลื่อนไปในทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นครับ”

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำว่า ทิพยประกันภัย ให้ความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ จะมีที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทาง UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) เพื่อต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศตลอดทั้งปี และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมในทุกมิติ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ อีกทั้งเป็นตัวอย่างขององค์กรเอกชนในการเดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริงในสังคมไทย

ติดตามข่าวสารและสามารถสอบถามรายละเอียดประกันภัยประเภทต่างๆ ได้ทาง Website : www.dhipaya.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/Dhipaya.insurance ซื้อประกันออนไลน์ : www.tipinsure.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s