พส. จัดการความเสี่ยง ‘พร้อม รับ รุก รวดเร็ว’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625134

พส. จัดการความเสี่ยง ‘พร้อม รับ รุก รวดเร็ว’

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 13.12 น.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝึกปฏิบัติทบทวน จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้แทนหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ซึ่งยังพบประเด็นความเสี่ยงประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการภาวะพึ่งพิง และมีโอกาสกลายเป็นคนไร้ที่พึ่ง ประเด็นความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลจากการจัดโครงการฯ ทำให้ได้ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) และด้านการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) ทั้งนี้ การดำเนินการระยะต่อไปคือ การสื่อสารแผนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อม รับ รุก รวดเร็ว” -(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s