สปก.เยี่ยมวนเกษตร แปลงต้นแบบสุรินทร์ หนุนให้เพิ่มผลผลิต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625034

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สปก.เยี่ยมวนเกษตร

แปลงต้นแบบสุรินทร์

หนุนให้เพิ่มผลผลิต

สร้างรายได้เกษตรกร

นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดิน จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ต้นแบบวนเกษตรของนางรำพึง อินทร์สำราญแปลงที่ 48 เนื้อที่ 11-1-18 ไร่ ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของนิคมการเกษตรบ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยนางรำพึงกล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนสระเก็บน้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมดินด้านเดียว ปรับปรุงถนนผ่านแปลง มุ้งปลูกผัก และมีหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ไม้ยืนต้น ฯลฯ ทำให้ปัจจุบันมีผลผลิตข้าว 500 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้ 100,000 บาท/ปี สามารถเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จนได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ต้นแบบวนเกษตร ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 24 ราย รวมพื้นที่ 161 ไร่

ด้านนายสุริยน กล่าวว่าส.ป.ก.ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยกำหนดเขตส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เน้นการดำเนินงานลักษณะนิคมการเกษตรที่มีการทำงานอย่างบูรณาการ จึงมอบหมายส.ป.ก.สุรินทร์ ตั้งนิคมการเกษตรใน ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการ สร้างความพร้อมของพื้นที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานสินค้าเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s