อธิบดีกรมข้าวลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์วิจัยร้อยเอ็ด เน้นตอบสนองตลาด ต่อยอดผลผลิตชาวนา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/624790

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด โดยมีนางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการ ผอ.ศูนย์วิจัยร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับ พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ นายชาตรี ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ก่อนจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนะแนวทางในการทำงานให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ อีกทั้งขอความร่วมมือในการเบิกจ่ายในทุกกิจกรรมให้ลุล่วง เน้นย้ำเรื่องงานวิจัยที่เป็นหลัก ให้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด พี่น้องชาวนา ให้มากที่สุดต่อยอดพัฒนาสินค้าของจังหวัดได้

สำหรับศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานภายในกองวิจัยและพัฒนา กรมการข้าว ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยและงานนโยบายของกรมการข้าวในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และยโสธร มีวิสัยทัศน์คือ “วิจัยแก้ปัญหาชาวนาในพื้นที่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” อีกทั้งเป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายในการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยการดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ในกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลักให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s