เกษตรฯเดินหน้าโครงการพระราชดำริฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625631

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบ/แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ โดยยึดตามกรอบ/แนวทาง และหลักการของสำนักงาน กปร.มุ่งเน้นการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”โครงการฯ ตามพระราชปณิธาน พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดทบทวน/ตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนา/การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ การออกแบบ/พัฒนาระบบติดตามการวัดผล และการกำหนดตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาพรวม โดยยึดตามแนวทางของสำนักงาน กปร. (ด้านการพัฒนา/มิติการพัฒนา) พร้อมทั้งกำหนดกลไก/แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะทำงาน มีผู้แทน/เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัด เป็นคณะทำงาน และมี ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่คือ 1.พิจารณาความเหมาะสม แผนการดำเนินงาน/แนวทางการดำเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯให้ความเห็นชอบ และ 2.กำกับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ทราบเป็นระยะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s