โซไซตี้ : ‘ซอนต้าสากล’ สร้างพลังร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624608

โซไซตี้ : ‘ซอนต้าสากล’ สร้างพลังร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุลผู้อำนวยการสำนักฯ

ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) เสริมด้านวิชาการ จับมือร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แฟร์บิซจัดอบรมหัวข้อทันยุค เรื่อง “การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะและการเขียนโครงการ” (Gender Responsive Budgeting : GRB) พร้อมเสนอจัดตั้งกระทรวงภาคประชาสังคมเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Ministry of Civil Societies for Strategic Sustainable Development) ระหว่างการอภิปราย “สร้างพลังในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก”

ซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ เป็นเรื่องที่ซอนต้าสากลให้ความสำคัญ และเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมซอนต้าสากล ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับโดยคำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มสตรีและเด็ก ตลอดมา และเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB)คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างคู่มือจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบ

วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย)

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซอนต้าประเทศไทย จึงได้ขอความร่วมมือทางด้านวิชาการจากสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ และดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6 จัดอบรมการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะและการเขียนโครงการ” (GRB) เพื่อให้ฝ่ายวิชาการ นายกสโมสรและสมาชิกของซอนต้ประเทศไทย ได้รับความรู้ ความชำนาญเพิ่มศักยภาพ ทัศนคติ มุมมองในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ และสามารถนำมาเขียนเป็นโครงการที่สอดคล้อง การจัดอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ในรูปแบบไฮบริด ที่สถาบันพระปกเกล้า และผ่านระบบการอบรมออนไลน์ และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ระหว่าง 16 วันสากลแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 23 พฤศจิกายน-10 ธันวาคมซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6(ประเทศไทย) ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกับ 12 องค์กร จัดการสัมมนาออนไลน์ สร้างพลังในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในโรงเรียนและที่ทำงาน โดยมี จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม.ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก : มองโลก มองไทย มุ่งไปสู่อนาคต โอกาสเดียวกันนี้ ซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการซอนต้า ประเทศไทยได้เสนอให้การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ เนื่องจากสถิติตัวเลขของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าตระหนก โดยเฉพาะการกระทำรุนแรงในโรงเรียน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่เป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีจำนวนเด็กในวัยเรียน ถูกกระทำรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศหลากหลายรูปแบบ ไม่ต่ำกว่า600,000 คน ต่อปี นอกจากนั้น ข้อเสนอของซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชรเรศานนท์ ตัวแทนจากซอนต้าประเทศไทยยังได้เสนอจัดตั้งกระทรวงใหม่ ชื่อว่า กระทรวงภาคประชาสังคมเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรวบรวมเครือข่ายองค์กรและบุคคลากรภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและชุมชนมาอยู่ในสังกัดกระทรวง ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเป็นหุ้นส่วนในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน

ในวาระปี 2022-2024 ซอนต้า ประเทศไทย ได้รับเชิญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้เป็นหนึ่งในองค์กรคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายภาคประชาสังคม นำไปสู่การบรรลุผล 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ตั้งไว้
ร่วมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือ อีก 10 ปีข้างหน้าซึ่งจะได้ประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการกับองค์การภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอื่นในประเทศไทยซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ผู้ว่าการภูมิภาค 17

ซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ผู้ว่าการภูมิภาค 17ซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากลฯซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการซอนต้าสากลฯดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักฯดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักฯประชุมออนไลน์

ประชุมออนไลน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s